บริการขอใบอนุญาตการผลิต

บริการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม, ยื่นขอใบรับรองโรงงานผลิตเครื่องดื่มพร้อมให้คำแนะนำ โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

โอกาสของการเริ่มต้นธุรกิจง่าย ๆ ใช้ทุนน้อย และความเสี่ยงต่ำ รับผลิตอาหารเสริมทุกชนิด พร้อมบริการขึ้นทะเบียนอาหาร อย. ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM SERVICE)ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อการผลิตสินค้าคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภค ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) ในทุกกระบวนการการผลิตเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อรองรับมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านความ ปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา

เราพร้อมพัฒนาสูตรการผลิตให้คุณแบบครบวงจร

 • บริการยื่นขอใบอนุญาต
 • มาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice)
 • มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System)
 • บริการอื่นๆ เกี่ยวกับระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหาร

ประเภทการยื่นขอใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่เราพร้อมให้บริการ

บริการยื่นขอใบอนุญาต

 • บริการ ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน (รง.4)
 • บริการ ขอใบแทนใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2)
 • บริการ ขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2)
 • บริการ ขอใบแทนใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) คัดสำเนา
 • บริการ ขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)
 • บริการ ขอใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7)
 • บริการ ขอใบแทนใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.9)
 • บริการ ขอใบอนุญาตย้าย/ขยาย/ต่อเติมสถานที่ผลิตอาหารหรือเพิ่มเครื่องจักร
 • บริการ ขอใบอนุญาตเพิ่มสูตร/เปลี่ยนแปลงแก้ไขสูตรการผลิตอาหาร ฉลากอาหารบริการ
 • บริการขอใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (อ.18)
 • บริการ ต่ออายุใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2) กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิตใหม่
 • บริการ ต่ออายุใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2) กรณีมีความจาเป็นต้องตรวจสถานที่ผลิตใหม่
 • บริการ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2) (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิตใหม่)
 • บริการ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2) (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิตใหม่)
 • บริการ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (อ.18) หรือการแก้ไขฉลาก (อ.19)
 • บริการ ขอใบสาคัญการใช้ฉลากอาหาร (สบ.3) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางชนิด (สบ.5) ผลิตเอง, นำเข้า
 • บริการ ขอจดทะเบียน/จดแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5)
 • บริการ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสูตร (แก้ไข อ.18)

บริการเกี่ยวกับระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหาร

 • บริการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP
 • บริการ ดูแลรักษาระบบเอกสารตามระบบคุณภาพ (สอดคล้องตามมาตรฐานระบบคุณภาพและมาตรฐานคู่ค้า เช่น TFMS เป็นต้น)
 • บริการ ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างอาคารผลิต
 • บริการ จัดทาเอกสารระบบคุณภาพ GMP ประเภทระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
 • บริการ จัดทาเอกสารระบบคุณภาพ HACCP ประเภทการวิเคราะห์อันตรายตามระบบ HACCP (Hazard Analysis)
 • บริการ บริการจัดทาเอกสารระบบคุณภาพ ประเภทขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI)
 • บริการ บริการจัดทาเอกสารมาตรฐานสินค้า
  – กลุ่มที่ 1 ระบุคุณสมบัติทางกายภาพ/อายุการเก็บ
  – กลุ่มที่ 2 ระบุคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ อ้างอิงตามกฎหมาย/ข้อควรระวังในการทำงาน